SWOT-analyse onderwijsscenario in 2030

SWOT – Toekomstscenario 2030 ‘Individualisering & non-cognitieve vaardigheden’

Scenariobeschrijving (Quest #2)

Het is maandagochtend 1 september 2030.  Han S. is benieuwd naar het openingsproject. Hij stapt zijn VAR-kamer in en gaat in de “zaal” zitten. Han S. maakt gebruik van zijn VAR kamer (Virtual- en Augmented Reality) om in een nagebootste realistische leeromgeving aan zijn project te werken. Dankzij ‘Big Data’ en de door ‘nanotechnologie’ gestuurde learning analytics zijn er geen gestandaardiseerde diploma’s nodig. Centrale Examens zijn geschrapt. Het onderwijs is ingericht op persoonlijkheidsvorming in de brede zin van het woord.

Han ontwikkelt zich door ervaringen op te doen door te werken aan projecten in een bedrijf aangeboden door de gemeente. Ondanks dat Han zijn eigen leerroute kan bepalen moet hij zich wel houden aan bepaalde criteria.

Omdat Han al in het 4e jaar zit moet hij  steeds meer zelf organiseren en kan hij zijn werkplek zelf bepalen. Het aanbod van projecten is enorm divers, vanuit verschillende maatschappelijke gebieden worden  projecten samengesteld zodat studenten zich breed kunnen ontwikkelen t.a.v. de non-cognitieve vaardigheden. Ieder project is daarom langs een meetlat gelegd om te kunnen beoordelen of het voldoet aan de vaardigheden zoals, samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, ICT vaardigheden, communicatie en sociale vaardigheden. Om aan voldoende kennis (basis) te komen, om aan projecten deel te nemen, maakt Han gebruik van MOOC’s. Han kan via zijn devices direct gebruik maken van deze MOOC’s.  Er zijn docenten en andere experts gekoppeld aan verschillende MOOC’s om feedback te geven en te helpen. Han leert  veel meer dan voorheen, omdat hij iets doet waarvoor hij zelf heeft kunnen kiezen. Je wordt ook niet meer afgerekend op je zwakste vakken zoals vroeger met de diplomastructuur, maar vooral beoordeeld op je talenten en ontwikkelde vaardigheden (strength-based development). Dit maakt dat Han veel gemotiveerder is, mede doordat hij werkt aan maatschappelijk projecten die er echt toe doen. Gericht op de toekomst van 2050.

In verschillende Virtual- en Augmented Reality simulaties werkt hij samen met peers en begeleiders aan oplossingen voor complexe situaties. Zo worden zij bijvoorbeeld digitaal geplaatst in een Aziatisch kustgebied met ernstige milieuvervuiling in de vorm van plastics en olie. Samen verkennen zij de gevolgen van deze vervuiling en zoeken zij met lokale overheden en burgers naar oplossingen. De computer maakt analyses van de impact van hun beslissingen, waardoor ze leren welke interventies het meest effectief zijn. Als vervolg op dit project gaan zij een samenwerking aan met hun eigen gemeente om fysiek in gesprek te gaan over milieuvervuiling in hun eigen regio en mogelijke interventies die zij gezamenlijk zouden kunnen plegen.

Een keer in de maand wordt er een ‘projectfair’ gehouden. De leerlingen die een project hebben afgerond presenteren hun resultaten aan belangstellenden: medeleerlingen, leraren, ouders, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en vervolgopleidingen en zelfs buurtbewoners. Er worden vaak zeer innovatieve bijdragen van de leerlingen getoond waar bedrijven veel interesse in hebben. Ook de vervolgopleidingen staan meteen paraat om de leerlingen een onderzoeksproject aan te bieden, waarmee de leerlingen direct toelaatbaar zijn voor die MBO, HBO of universiteit.

Huidig toekomstscenario gaat uit van een toenemende mate van geïndividualiseerd onderwijs en een versterkte nadruk op non-cognitieve vaardigheden in het curriculum.

Op basis van systematische analyse van sterkten, zwakten, kansen & bedreigingen worden de mogelijkheden van het toekomstscenario binnen het onderwijs inzichtelijk gemaakt.

 

SWOT – analyse (Quest #3)

 

Strenghts Oppertunities
Huidig scenario is voor leerlingen erg betekenisvol en motiverend omdat wordt gewerkt met levensechte simulaties waarin actief geleerd kan worden op basis van eigen niveau, inzicht, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Learning analytics maken met systeem adaptief en vanuit de big data kunnen de meest effectieve interventies in het leerproces worden gepleegd. De simulaties vragen om (en toetsen tegelijkertijd) een holistische aanpak en bieden ruimte voor een diversiteit aan talenten en persoonlijke aanpakken (subjectivering). De learning analytics die het prestaties van elke leerling opleveren geven een veel completer beeld van zijn/haar capaciteiten dan enkel een rapportcijfer gericht op cognitie.

Door het opereren in simulaties is het maken van fouten geen probleem wat zorgt voor een veilig leerklimaat onder leerlingen. Sterker nog, door juist (grote) fouten te laten maken en de gevolgen te simuleren kan dit een flinke indruk maken op leerlingen. In de latere fase van projecten waar leerlingen in contact komen met problematiek uit de echte wereld zullen zij die fouten niet meer zo snel maken.

Ten slotte zorgen goed gebouwde simulaties voor maximale benutting van effectieve leertijd en een tijd/plaats onafhankelijke schoolsituatie.

Door in het scenario geschetste leersystemen te gebruiken groeit de big data dagelijks en is het in staat om zichzelf continu te verbeteren voor volgende generaties leerlingen.

Simulaties die ruimte bieden aan diversiteit stimuleren een meer strength-based development, waardoor leerlingen met een hogere mate van zelfvertrouwen en welbevinden door het leven kunnen gaan.

Mogelijk zorgt een breder en daarmee beter beeld van de capaciteiten van leerlingen voor een succesvolle aansluiting op een vervolgopleiding of arbeidsmarkt. Het zelfbewustzijn van leerlingen groeit door veel keuzes te maken en de gevolgen hiervan inzichtelijk te maken. Dit, in combinatie met het gebruik van maatschappelijk relevante casuïstiek, zou jongere generaties een meer moreel (en globaal) besef mee kunnen geven. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en (interculturele) conflictbemiddeling. Door deze projectmatige manier van werken worden leerlingen verleidt om meer te werken in netwerken binnen en buiten de regio. Zij socialiseren in een concrete en betekenisvolle context en creëren daarmee ook eigen conventies in plaats van deze enkel over te nemen van een ander.

 

Weaknesses Threats
Mogelijk heeft huidig scenario een negatieve invloed op hoe leerlingen elkaar ondersteunen in elkaars leerproces. Doordat het systeem adaptief werkt worden ze geplaatst met ontwikkelingsgelijken en leren ze in mindere mate om rekening te houden met anderen. De learning analytics spelen de gerichtheid op eigen prestaties in de hand en kunnen zorgen voor een competitie-element dat sociale ongelijkheid in de hand zou kunnen spelen.

Het leren van kinderen wordt steeds meer afhankelijk van ict en kan overmatig gebruik en zelfs verslaving veroorzaken.

Er gaan ethische bezwaren spelen met betrekking tot mens/machine (m.b.t. nanotechnologie, implantaten en wearables) en privacy inruilen voor een beter leersysteem.

 

Het leren met simulaties in dit scenario is mogelijk zo aantrekkelijk dat leerlingen te weinig oog krijgen voor cognitieve en technische vaardigheden als lezen, schrijven en het verwerven van feitenkennis. Bepaalde kennis in simulaties wordt wellicht te vluchtig aangeboden en wordt daarmee te ongericht. Veel van alles aanbieden voorkomt misschien dat leerlingen echt de diepte in kunnen gaan op een bepaald interessegebied. Een andere risico is dat mensen de snelle technologische ontwikkelingen gewoonweg niet bijhouden dat er daardoor een technologie aversie ontstaat.

De kloof tussen digitaal geletterden en digitaal ongeletterden wordt daarmee steeds groter.

Ten slotte kunnen hackers, terroristen of andere kwaadwillende grote schade toebrengen aan de digitale leeromgevingen.

 

Toelichting

Met betrekking tot de professionalisering van docenten in het onderwijs op technologisch vlak zal op korte termijn veel aandacht moeten komen voor ict-geletterdheid en mediawijsheid. Aansluitend moeten docenten leren om data te verzamelen (uit digitale leermiddelen), te analyseren en daarnaar te handelen. In huidig scenario zal er van docenten worden gevraagd om actief mee te denken in het ontwerp van educatieve simulaties waarin kennis kan worden verworven, verdiept of toegepast. Er is dus veel kennis nodig over deze verschillende dimensies van leren (Marzano) en de meest effectieve benadering daarbij past. Docenten zullen zich moeten oriënteren op de (on)mogelijkheden van virtual & augmented reality en gamification.

 ‘21st century learning requires 21st century teaching’

Als het gaat om toetsing moeten docenten leren om holistisch en formatief te evalueren met leerlingen om vervolgens passende feedback te kunnen bieden voor de optimale ontwikkeling van leerlingen. Docenten zullen ook moeten werken aan hun (professioneel) netwerk om leerlingen het goede voorbeeld te kunnen geven in het opbouwen van een netwerk en om zelf effectief projectmatige leeromgevingen te kunnen faciliteren waarbij externen bij betrokken zijn.

Onderwijsadviseurs zullen moeten insteken op het aanleren van strategieën in plaats van het bieden van kant-en-klare oplossingen. Onderwijstechnologieën zullen zich in rap tempo ontwikkelen en de docenten moeten in staat zijn om hier verantwoorde keuzes in te maken. Over deze thematiek spreek ik regelmatig op onderwijscongressen en studiedagen door heel Nederland!

2 thoughts on “SWOT-analyse onderwijsscenario in 2030

 1. LA4 2015-2016
  Beoordeling quest 3 (SWOT analyse van gekozen scenario in de eigen organsiatie)

  Naam student Erik Meester

  Naam beoordelaar Marcel Schenkeveld

  Datum 29-2-2016

  Criteria

  De elementen in de SWOT zijn onderscheidend en beschrijving is concreet.

  Inleiding zorgt voor heldere context waarop SWOT is gebaseerd en de SWOT is helder uitgewerkt.
  In de toelichting is een korte beschrijving van de samenhang tussen de verschillende categorieën van de SWOT opgenomen

  Samenhang tussen verschillende categorieën is goed toegelicht.
  De SWOT maakt grenzen van de maatschappelijke opdracht van de school zichtbaar
  Grenzen aan maatschappelijke opdracht komen niet duidelijk naar voren.
  De SWOT maakt de consequenties van de voorgestelde ontwikkeling voor de praktijk van de collega’s zichtbaar
  Dit onderdeel is apart en goed beschreven
  De SWOT biedt uitzicht op richtingen (kansen) om collega’s te ondersteunen bij het realiseren van de voorgestelde ontwikkeling
  Er zijn verschillende handvaten gegeven aan collega’s om invulling te geven aan de uitdagingen
  De toelichting op de SWOT maakt zichtbaar in hoeverre de huidige participatie van de MLI-student in onderwijsinnovatie-trajecten/- platforms een sterkte dan wel zwakte is voor het realiseren van de voorgestelde vernieuwing (hiervoor kun je evt. verwijzen naar de resultaten van de netwerkactiviteit op 15 feb.)
  Erik maakt duidelijk dat MLI-er duidelijk een rol kan hebben en nemen in innovatietrajecten binnen het onderwijs.
  Er is beschreven hoe de peerfeedback is verwerkt

  Nog niet verwerkt

  Aantal XP (max 20)
  15

  • Bedankt Marcel voor je feedback.
   Met betrekking tot de maatschappelijke opdracht van de school blijft de ontwikkeling van kennis en vaardigheden (kwalificatie) een belangrijke peiler. Door in project-based leersituaties meer ruimte te bieden aan diversiteit kan de schoolsituatie ruimte bieden aan de subjectivering van leerlingen. Socialisatie kan plaatsvinden in de school of simulaties maar zodra de leerling via lokale projecten in aanraking komt met externen hebben zij daar ook een belangrijke rol in.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>